10 juni, 2021

Kan jag bli uppsagd trots att jag följt reglerna?

Experten svarar Socialsekreteraren Petter har blivit varslad om uppsägning efter att hans ärenden tagit för lång tid. Men Petter menar att han har föjt rutinerna.

Mikael Smeds

Mikael Smeds, chefsjurist Akademikerförbundet SSR. Foto: Sandra Johnson

Detta har hänt:

Under ett möte strax innan jul med den nya enhetschefen fick social­sekreteraren Petter reda på att man hade skäl att misstänka att han brustit i sin handläggning av ett par barn­ärenden. Enhetschefen förklarade att utredningarna pågått betydligt längre än de fyra månader som anges som tak i socialtjänstlagen. Vidare hade man noterat att anmärkningsvärt få utredningsåtgärder vidtagits efter sommaren. Petter förklarade upprört att han i samband med sin semester överlämnat de aktuella ärendemapparna till den förra enhetschefen, och att han inte fått tillbaka ärendena efter semestern. ”Visserligen såg jag att jag var angiven som ansvarig handläggare i ärendehanteringsprogrammet. Men jag fick ju inte tillbaka de fysiska ärendemapparna, och det är ju de som styr vem som är ansvarig,” förklarade han vidare.

Petter ringde SSR Direkt och berättade att han nu blivit varslad om uppsägning av personliga skäl. Han undrade om en arbetsgivare verkligen får säga upp honom efter 15 år i yrket då att han följt samma sommarrutin som alla andra.

Detta gäller

En uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. Oavsett om den beror av förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen (personliga skäl) eller inte (arbetsbrist). Vid uppsägningar av personliga skäl har arbetsgivaren den fulla bevisbördan och ska styrka alla de omständigheter som ligger till grund för uppsägningen.

Många verksamheter styrs av special­lagstiftning. Därutöver kan det finnas en rad regler i form av förordningar, föreskrifter och normer som verksamheten och personalen behöver ta hänsyn till. Socialtjänstlagen utgör ramverket för hur en kommun bedriver sin socialtjänstverksamhet. I handläggningen av enskilda ärenden kan personalen behöva iaktta många andra regelverk, bland annat föreskrifter från Socialstyrelsen. Därtill finns det tolkningsstöd och vägledningar i form av handböcker och metodstöd från myndigheter och SKR. De har inte samma värde som lagstiftning, men kan ha betydelse för bedömningen av ifall en social­sekreterares handläggning eller utredning når upp till en professionell standard eller gjorts i enlighet med nu rådande sakkunskap inom området socialt arbete.

När anställningsskyddslagen ska tillämpas i verksamheter som styrs av speciallagstiftning, föreskrifter och en flora av normer uppkommer särskilda svårigheter. Vilken betydelse ska vi tillmäta att en socialsekreterare avvikit i sin handläggning från en rekommendation i Socialstyrelsens handbok om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten? En arbetsgivare som påstår att den anställde inte följt rekommendationen behöver bevisa att så skett. Vidare behöver arbetsgivaren visa att ett sådant agerande är klandervärt, att hen borde ha följt dem.

Om det finns särskilda riktlinjer  för verksamheten kan de i viss utsträckning ersätta rekommendationerna från handboken, varför den anställde ska följa dem istället. Då kan den anställde inte nödvändigtvis klandras för att ha avvikit från handbokens normer. Är det oklart vilka normer eller riktlinjer som gäller ställs det högre krav på en erfaren handläggare att göra en väl avvägd bedömning för att begränsa risker för klienter och uppmärksamma en chef om avsaknaden av tillämpliga regler.

Så får du hjälp:

Om du behöver vägledning om vad som gäller i just din situation rekommenderar jag att du kontaktar SSR Direkt. Då får du tala med en erfaren ombudsman som utöver rättsliga delar även väger in praktiska frågor och dina önskemål.

Så gick det sedan:

Arbetsgivaren kallade även Akademikerförbundet SSR till varsel­överläggning inför uppsägning av personliga skäl. Den ombudsman som deltog var själv utbildad socionom. Hon kände till att de flesta kommuner upprättar egna riktlinjer för att säkerställa att risker för klienter minimeras vid överlämningar i samband med semestrar. Att verksamheten där Petter var anställd hade en särskild rutin fick hon bekräftat genom samtal med flera andra medarbetare. Ombudsmannen frågade därför arbetsgivaren vilka rutiner som gällde i samband med sommarsemestrar. Den nya enhetschefen harklade sig, bläddrade i sina papper och konstaterade att det visst funnits en sommarrutin som Petter följt. Men, fortsatte enhetschefen, en erfaren socialsekreterare borde väl rimligtvis ha ansvar för att kontrollera så att hans ärenden inte faller mellan stolarna. Efter överläggningen återkallade arbetsgivaren hotet om uppsägning och förklarade att man skulle förtydliga rutinerna för att något liknande inte skulle hända igen.

Fotnot: Lagen om anställningsskydd reglerar uppsägningar och avskedanden.

Fotnot 2: Rådgivningen hjälper dig med allt ifrån arbetsrätt till lönefrågor. Mer info på Akademssr.se

Mikael Smeds

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Stöd när AI ska införas på jobbet – ny skrift tipsar...

ARTIFICIELL INTELLIGENS Vad bör du som fackligt engagerad tänka på...
3 oktober, 2023

”Jag ser AI som ett arbetsredskap”

AI Socialtjänsten i Linköping vill ta hjälp a...
3 oktober, 2023

Krönika: "AI kommer att förändra våra jobb"

AI Tillsätt en algoritmombudsman och ett rege...
2 oktober, 2023

Debatt: Inse värdet av sociologer och beteendevetare...

DEBATT Sociologer och beteendevetare underskattas...
28 september, 2023


Läs även

Experten svarar: Hjälp – vi har för mycket att göra!

EXPERTEN SVARAR Arbetsbelastningen har ökat samtidigt som ...
12 april, 2023

Arbetsmiljöverket backar om beslut kring skyddsombud...

ARBETSRÄTT Skyddsombud får delta i individärenden – i...
11 april, 2023

Mycket oro och otrygghet efter Ivo-beslutet

ARBETSRÄTT Cirka 2 000 brukare och 11 000 anställda b...
6 februari, 2023

Experten svarar: Hörsel- och synproblem – vad gäller...

EXPERTEN SVARAR Helin störs av bullret i skolan där hon jo...
25 januari, 2023