20 februari, 2023

Skolkuratorn: ”Inte vårt uppdrag att korta köerna till Bup”

SOCIALT ARBETE Skolkuratorns främsta uppdrag är att arbeta för en trygg lärmiljö för alla barn – inte att fokusera på individuella samtal. Men det krävs utbildning för att utföra uppdraget och forma rollen, säger Sara Ronningstam Millberg, skolkurator i Stockholms stad.

Skolkuratorns yrkesroll kan upplevas otydlig – men uppdraget att jobba förebyggande och hälsofrämjande står tydligt formulerat i skollagen, menar Sara Ronningstam Millberg som utbildar och handleder skolkuratorer i Stockholms stad.

Skolkuratorns uppdrag är tydligt – men det behövs utbildning för att klara av att utföra det, säger Sara Ronningstam Millberg, som utbildar och handleder skolkuratorer i Stockholms stad.

Foto: Getty

I artikeln Kan skolkuratorer minska köerna till Bup? tar socionomen Maria Kjellgren i sin forskning upp en möjlig koppling mellan växande köer till Bup och ett förändrat arbetssätt för skolkuratorer där fokus flyttas från individuella samtal till ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. En förändring som även kan göra att rollen upplevs som vag och otydlig, menar hon.

Sara Ronningstam Millberg jobbar på Enheten för elevhälsa på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad där hon utbildar, handleder och ger riktat professionsstöd till stadens skolkuratorer. Hon lyfter ett kompletterande perspektiv och beskriver skolkuratorns uppdrag enligt aktuell lagstiftning.

Hon håller med om att skolkuratorrollen kan upplevas otydlig, men att uppdraget är tydligt formulerat i skollagen. Hon menar att det behövs mer kunskap och utbildning – och att det är en lärandeprocess att arbeta utifrån den nya skollagen.

– Elevhälsans och därmed skolkuratorns uppdrag beskrivs i den nya skollagen som kom 2010. Det som är nytt är att en samlad elevhälsa införs där skolkuratorn har en nyckelroll i att bistå lärare och övrig skolpersonal med psykosocial kompetens för att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Det är ett nytt sätt att arbeta som tar tid att lära sig. Det blir svårt att utforma rollen och konkretisera den psykosociala insatsen om vi saknar kunskaper om uppdraget.

"Att klara skolan är den viktigaste hälsofrämjande faktorn."

Sara Ronningstam Millberg

Hon menar att skollagen, läroplanerna och Skolverkets allmänna råd beskriver ett perspektivbyte där man går från att arbeta enskilt individuellt till att tillsammans i elevhälsoteamet och med övrig personal jobba tvärprofessionellt och hälsofrämjande. Något som dock inte är helt enkelt alla gånger.

– Kommer man som socionom in i skolans värld utan tidigare erfarenhet av en pedagogisk miljö är det inte helt självklart. Man måste förstå hur den pedagogiska arenan är organiserad, vad ens egen roll är i den och hur man integrerar det sociala och pedagogiska arbetet. Hur tillför jag min psykosociala kompetens på individ-, grupp- och organisationsnivå?

Elevhälsans uppdrag förtydligas ytterligare i de förändringar i lagtexten som redan finns tillgängliga och som börjar gälla i sommar, förklarar Sara Ronningstam Millberg. Men det kan krävas mer utbildning för att arbeta utifrån det nya uppdraget.

– Här skulle jag vilja betona betydelsen av både grundutbildning och specialistinriktning med en påbyggnadsutbildning för skolkuratorer, så att förutsättningarna utifrån kompetenskrav blir likvärdiga för samtliga professioner i elevhälsan.

Sara Ronningstam Millberg menar att skolkuratorn har en uppgift att tillföra psykosocial kompetens till hela skolans organisation för att upptäcka sociala frisk- och riskfaktorer och se hur lärmiljön kan förbättras utifrån elevernas behov.

– Vi är inte anställda för att behandla eller i första hand jobba med terapeutiska samtal. Vårt uppdrag är att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att alla barn och elever utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål, säger hon och fortsätter:

– Självklart ska vi även arbeta individuellt och genom samtal möjliggöra barns berättande för tidig upptäckt av social utsatthet. Men det vi ser på individnivå måste lyftas och analyseras tvärprofessionellt för att ett förändringsarbete ska kunna ske och bestående resultat nås.

"Vårt uppdrag är att hjälpa barn att klara skolan, inte att korta köerna till Bup."

Enligt Sara Ronningstam Millberg kämpar skolan med att gå ifrån ett kategoriskt elevvårdsperspektiv där inlärningsproblem och sociala svårigheter frikopplas från lärmiljön. ”Bara eleven mår bra kommer skolresultaten” – men det är ett omsorgsfokus som exkluderar, säger hon.

– Att klara skolan är den viktigaste hälsofrämjande faktorn, därför är det så oerhört viktigt att skapa en trygg lärmiljö. Här har skolkuratorn ett uppdrag att kommunicera ut sin psykosociala spetskompetens till lärarna och hela skolorganisationen. Det är så vi bidrar till skolans systematiska kvalitetsarbete och hälsofrämjande skolutveckling.

Kan skolkuratorn minska köerna till Bup?

– Det individuella samtalet är ett mycket viktigt och centralt redskap, precis som Maria Kjellgren beskriver i sin forskning. Men vårt uppdrag är att hjälpa barn att klara skolan, inte att korta köerna till Bup. Det är inte vårt uppdrag att kompensera brister i regionens verksamhet. Vi måste fokusera på skolans uppdrag och följa skollagen.

Läs mer:

Kan skolkuratorer minska köerna till Bup?

Therese Johansson

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Mer pengar till Kriminalvården och Sis i vårbudgeten

VÅRBUDGET Kriminalvården får ett tillskott på 1,4 mi...
15 april, 2024

Fackliga kollegorna i fängelse – ”Det är nog värst f...

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Maryia Taradzetskaya befann sig i Berlin f...
15 april, 2024

Lönefrågor lockar nya medlemmar i Arvika

FACKLIGT Frågor om lön och friskvård lockar nya med...
12 april, 2024

Debatt: När vi hyllar arbetet trampar vi på de arbet...

DEBATT Jacob Oredsson, hälso- och sjukvårdskurato...
11 april, 2024


Läs även

Maria lämnar socialtjänsten till följd av ohållbar s...

SOCIALT ARBETE Hög personalomsättning bland socialsekrete...
25 mars, 2024

Bemöter LVU-kampanjen på sociala medier

DESINFORMATION Nu finns Socialstyrelsen på Tiktok och Sna...
12 mars, 2024

Socialtjänsten: Oro för ökat tryck på unga tjejer i ...

SOCIALT ARBETE Ökat tryck på unga kvinnor som har erfaren...
6 mars, 2024

Sis i limbo – ”Klart att det väcker frågor”

SIS Sis ska göras om från grunden – hur påverk...
19 februari, 2024