25 mars, 2021

Experten svarar: Hur får vi chefen att anmäla smittan?

På skyddsombudet Jeans arbetsplats har flera medarbetare insjuknat i covid-19. Nu vill Jean att arbetsgivaren ska anmäla händelserna till Arbetsmiljöverket. Daniel Hjalmarsson, utvecklingsstrateg på Akademikerförbundet SSR, svarar.

daniel

Daniel Hjalmarsson.

SANDRA JOHNSON

Detta har hänt 

Jean är huvudskyddsombud i en större organisation med kollektivavtal. Precis som på andra arbetsplatser runt om i landet har coronaviruset skapat problem. Flera kollegor är eller har varit sjuka i covid-19. En del av kollegorna är sjukfrånvarande länge och några enstaka har blivit allvarligt sjuka. Jean och skyddsombudskollegorna misstänker att smittspridning förekommit mellan kollegor, men en del andra fall är svåra att förklara. Skyddsombuden försöker förmå arbetsgivaren att utreda och anmäla allvarliga händelser till Arbetsmiljöverket, men även att informera om och underlätta för medarbetare att göra arbetsskadeanmälningar.

 

Detta gäller

Enligt arbetsmiljölagen ska en arbetsgivare utan dröjsmål meddela Arbetsmiljöverket om dödsfall eller svårare personskada som har inträffat i samband med arbetets utförande. På samma sätt ska en arbetsgivare också meddela Arbetsmiljöverket om skador i samband med arbetet drabbat flera arbetstagare samtidigt och om tillbud inträffat som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa. Om en arbetstagare exponerats för smittämnen från en allmänfarlig sjukdom i samband med arbetet är arbetsgivaren skyldig att utan dröjsmål anmäla det till Arbetsmiljöverket.

Anmälan om allvarligt tillbud ska också ske om en arbetsgivare i efterhand får kännedom om att en arbetstagare har exponerats för coronaviruset i samband med arbetet. Det är nu fastställt att covid-19 är en sådan smittsam sjukdom som kan godkännas som en arbetsskada enligt förordningen om arbetsskadeförsäk-ring och statligt personskadeskydd och därmed omfattas av arbetsskadeförsäkringarna TFA, TFA-KL och PSA.

Så får du hjälp

Jean och kollegorna hade kontakt både med ombudsmännen i rådgiv-ningen på Akademikerförbundet SSR och ytterligare ett fackförbund, samt Arbetsmiljöverkets svarstjänst. De lyckades till slut få med arbetsgivaren i dialogen om arbetsmiljön och situationen på arbetsplatsen kopplat till coronaviruset och Covid-19. Systematiskt arbetsmiljöarbete gäller även under perioder av kriser i verksamheten eller pandemier.

Kraven på att genomföra risk- och konsekvensbeskrivningar kvarstår också. Dock kan det i många verksamheter uppstå behov att göra dem med tätare uppföljningar med tanke på att vi regelbundet får nya kunskaper om coronaviruset och hur skyddsutrustning ska användas och hur smittspridningen går till.

De utredningar som arbetsgivaren behöver göra när medarbetare exponerats för coronaviruset handlar inte om skuldfrågan, utan om att skapa medvetenhet om hur det kunde ske och förebygga så att det inte händer igen. Notera dokumentationskravet och att formuleringen ”i samband med arbetet” inbegriper situationer som är bredare än bara den fysiska arbetsplatsen. Allt beror på verksamhet och situation.

Arbetsskada ska i många fall även anmälas till AFA, www.afa.se, som hanterar kollektivavtalade försäkringar. Ersättning kan ibland betalas ut även om Försäkringskassan fattat beslut om avslag i sin bedömning.

Så gick det

Spridningen av coronaviruset och effekterna av sjukdomen covid-19 är på intet sätt över. Arbetsgivaren har i samråd med Jean och kollegorna kommit vidare i arbetet med att utreda och anmäla de fall där medarbetare exponerats för coronaviruset kopplat till arbetet. I nuläget pågår ett arbete med att samla  upp de sjukdomsfall som inträffat under 2020 och anmäla dessa till Arbetsmiljöverket retroaktivt. En informationsinsats genomförs nu om arbetsskadeanmälningar.

Läs mer: Experten svarar: Måste vi acceptera flytten?

Läs mer: Stor smittspridning på arbetsplatserna oroar

Akademikern

Senaste nytt

Sökes: Kollegor

ARBETSMARKNAD Bristen på socionomer tvingar Norrtälje at...
2 februari, 2023

Konsulter rött skynke för den som vill locka medarbe...

LEDARE Det anses inte som bra reklam för ett soci...
31 januari, 2023

Här är kommunerna som betalar mest för konsulter i s...

GRANSKNING 186 kommuner har deltagit i Akademikerns u...
30 januari, 2023

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsul...
30 januari, 2023


Läs även

Sökes: Kollegor

ARBETSMARKNAD Bristen på socionomer tvingar Norrtälje at...
2 februari, 2023

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsul...
30 januari, 2023

Brister i personalens säkerhet på flera arbetsplatser

ARBETSMILJÖ Mer än tre av fyra arbetsplatser brister i...
25 januari, 2023

Experten svarar: Hörsel- och synproblem – vad gäller...

EXPERTEN SVARAR Helin störs av bullret i skolan där hon jo...
25 januari, 2023