28 juni, 2022

Hon är besviken på utredningen om en äldreomsorgslag

SOCIALT ARBETE Idag överlämnades utredningen med förslag om en äldreomsorgslag till socialminister Lena Hallengren. Akademikerförbundet SSR:s socialrättsjurist Monica Engström är besviken på utredningen. Hon tycker att det saknas förslag för att stärka kompetensen inom socialt arbete.

"Det är förbundets bestämda uppfattning att ska vi åstadkomma god kvalitet inom äldreomsorgen så måste vi satsa på det som säkerställer god kvalitet, det vill säga kunskap och kompetens" säger Monica Engström, socialrättsjurist på Akademikerförbundet SSR.

Foto: Akademikerförbundet SSR/Pixabay

Monica Engström tycker att utredningen lägger stort fokus på att stärka den medicinska kompetensen inom äldres hälso- och sjukvård, vilket är bra, men saknar resonemang och förslag som rör kompetensen inom socialt arbete i andra delar av äldreomsorgen, till exempel för biståndshandläggare och äldrekuratorer. Där talas det istället om att säkerställa god kvalitet.

– Det är förbundets bestämda uppfattning att ska vi åstadkomma god kvalitet inom äldreomsorgen så måste vi satsa på det som säkerställer god kvalitet, det vill säga kunskap och kompetens.

Hon hoppas att Akademikerförbundet SSR får vara med och tycka till om lagförslaget när det inom de närmaste månaderna skickas ut på remiss.

– Jag hoppas att vi blir en direktremissinstans, eftersom vi ändå organiserar en stor del av de som är berörda av lagen, så som socionomer och beteendevetare, där många arbetar som biståndsbedömare eller som chefer inom socialtjänsten. Den här lagen kommer att få en direkt påverkan på deras arbete.

Tydliggöra äldreomsorgens uppdrag

Utredningen tillsattes i slutet av 2020 för att se över behoven inom äldreomsorgen. Målet var att ta fram förslag på en äldreomsorgslag för att långsiktigt stärka äldreomsorgen och tydliggöra dess uppdrag och innehåll. Bakgrunden var att man under coronapandemin kunde påvisa brister vad gällde patientsäkerheten inom den kommunala vården. Den utredning som överlämnades idag pekar ut en rad områden inom äldreomsorgen som behöver regleras, bland annat vad gäller anhörigstöd och personal.

– Anhöriga ska i god tid få information om vilket stöd kommunen ger och är skyldiga att ge till anhöriga, sa Olivia Wigzell, vid presskonferensen då utredningen presenterades.

– Idag vet vi att det är väldigt få anhöriga, ungefär 30 procent, som känner till att kommuner har en skyldighet att stödja även anhöriga och närstående.

Sett till personalaspekten, som man inte gick djupare in på under presskonferensen, lyfte Olivia Wigzell att det ska finnas i tillräcklig mängd och med rätt kompetens inom äldreomsorgen – något som redan stipuleras i hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

Stärka upp ledarskapet

Utredningen föreslår också att man stärker upp ledarskapet inom äldreomsorgen för vårdpersonalens närmsta chefer.

– Det här behöver kommunerna skapa på olika sätt. Det kan vara att ge mer administrativt stöd, det kan vara ett minskat antal medarbetare i den grupp som man ska leda och styra, det kan vara ett tydligare mandat, det kan vara olika former av avlastning, sa Olivia Wigzell.

Övriga områden som man föreslår regleringar inom utgörs av samordning, individanpassning, informationskrav, kontinuitet, trygghet och säkerhet, individuell planering, uppföljning, bestämmelser om nationella minoriteter och nationell ordning för kvalitetsutveckling.

Stefan Karlsson
Tommy Johansson

Senaste nytt

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023


Läs även

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Tuff framtid för samhälls- och beteendevetare

ARBETSMARKNAD Dyster prognos för samhällsvetare, beteend...
17 mars, 2023

”Om skolan var anpassad efter barns behov hade Bup i...

REPLIK Det behövs mer resurser längre ned i pyram...
15 mars, 2023

Krönika: ”Har skolkuratorerna blivit en del av New p...

KRÖNIKA Kan skolkuratorer minska köerna till Bup? ...
13 mars, 2023