2 april, 2020

Experten svarar: Rätt till stöd efter sjukskrivningen

Aksel och Berit är sjukskrivna, men ska snart börja arbeta igen. Deras arbetsgivare har helt olika syn på hur återgången ska gå till. Daniel Hjalmarsson på Akademikerförbundet SSR reder ut vilket stöd de har rätt till.

daniel_h

Daniel Hjalmarsson är utvecklingsstrateg på Akademikerförbundet SSR.

SANDRA JOHNSON

Detta har hänt

Aksel och Berit arbetar på olika arbetsplatser men har ungefär samtidigt drabbats av psykisk ohälsa som påverkar deras arbetsförmåga. De är sjukskrivna för utmattningssyndrom sedan en tid tillbaka och har en pågående rehabiliteringsprocess hos sin arbetsgivare. Men nu står kraven på återgång i arbete för dörren. Medan Aksel har svårt med dialogen med sin arbetsgivare får Berit ett genomtänkt stöd. Vad har man rätt till och hur påverkas återgången i arbete?

Detta gäller

Om en medarbetare förväntas vara sjukskriven i minst 60 dagar är arbetsgivaren skyldig att ta fram en rehabiliteringsplan. Planen ska tas fram i samråd med arbetstagaren som är sjukskriven och revideras löpande. Den som är sjukskriven har en skyldighet att aktivt medverka i sin egen rehabilitering och har rätt att ta hjälp av fackligt förtroendevalda eller skyddsombud på arbetsplatsen när planen ska tas fram. Planen kan också utgöra underlag för Försäkringskassans handläggning. Om den inte håller måttet kan Försäkringskassan anmäla arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket. På Arbetsmiljöverkets webbplats finns också föreskrifter (AFS) som reglerar vad som gäller vid arbetsanpassning och rehabilitering. Dessa håller på att ses över och ändras av myndigheten.

Större arbetsgivare har egna rutiner, mallar och policys för hur rehabilitering och återgång i arbete efter sjukskrivning ska hanteras. Många samarbetar med en upphandlad företagshälsovård eller köper tjänster vid behov. Ta reda på hur det ser ut på din arbetsplats.

Så här får du hjälp

Det ska först och främst sägas att förebyggande arbete är det överlägset bästa receptet mot sjukskrivning. Ofta talas det om vikten av att tidigt uppmärksamma varningssignaler på ohälsa, men erfarenhet visar dessvärre att det ändå många gånger är för sent för att förhindra utveckling av sjukdom och sjukskrivning. En viktig del i det förebyggande arbetet är tydliga och transparenta riktlinjer om vad som händer vid tecken på ohälsa, sjukskrivning och återgång i arbete. Här ska både chefens/arbetsgivarens, arbetstagarens och de förtroendevaldas ansvar och roller vara tydliga och väl kända hos medarbetarna. Finns det tillgång till företagshälsovård ska också den expertis och sakkunskap som finns där användas i syfte att göra återgång i arbetet så smidig som möjligt. Den medlem som känner sig osäker eller utsatt kan alltid vända sig till sina lokala fackliga företrädare eller skyddsombud på arbetsplatsen, eller kontakta SSR Direkt för rådgivning.

Så gick det

Aksels arbetsgivare hade en mer traditionell syn på rehabilitering och återgång i arbete, med utgångspunkt i den framtagna planen. Han upplevde arbetsgivaren som oflexibel i synen på arbetstid, avlastning och arbetsanpassningar. Varken den lokala företrädaren eller slutligen ombudsmannen nådde framgång. Aksel är idag åter sjukskriven. Berit däremot mötte en engagerad personalstrateg vars tidigare arbetsgivare hade deltagit i ett forskningsprojekt med syfte att ta fram en tydlig och strukturerad dialogmodell för rehabiliteringsprocessen. Forskningen är en vidareutveckling av och bygger på ADA-modellen (ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång). I modellen finns underlag för dialogen mellan chef och medarbetare i form av strukturerade evidensbaserade frågor som ska leda till konkreta åtgärdsförslag. Modellen tar särskilt upp kognitiva funktionsnedsättningar som kan uppstå till följd av utmattningssyndrom, tillfälligt eller mer långvarigt, och som kräver extra mycket stöd till både arbetsgivare och arbetstagare. För Berit blev resultatet en konkret skriftlig plan som gav ett bra stöd. Berit kände att dialogmodellen och handlingsplanen fungerade och att hon blev lyssnad på och bekräftad under vägen. Arbetsgivaren överväger att anställa rehabiliteringskoordinatorer för att ytterligare utveckla arbetet. En kortare sjukskrivning, eller ingen alls, är en stor kostnadsbesparing som kan motivera nyanställningar. Det material som låg till grund för Berits återgång i arbete efter sjukskrivning är ett metodstöd för arbetsgivare vid ohälsa och sjukfrånvaro, och finns fritt att ladda ner på www.umu.se.

Akademikern

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Stöd när AI ska införas på jobbet – ny skrift tipsar...

ARTIFICIELL INTELLIGENS Vad bör du som fackligt engagerad tänka på...
3 oktober, 2023

”Jag ser AI som ett arbetsredskap”

AI Socialtjänsten i Linköping vill ta hjälp a...
3 oktober, 2023

Krönika: "AI kommer att förändra våra jobb"

AI Tillsätt en algoritmombudsman och ett rege...
2 oktober, 2023

Debatt: Inse värdet av sociologer och beteendevetare...

DEBATT Sociologer och beteendevetare underskattas...
28 september, 2023


Läs även

AI förändrar arbetslivet i grunden

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kan underlätta jobbet för många. Men va...
26 september, 2023

Krönika: ”Angiveri riskerar splittring”

KRÖNIKA En anmälningsplikt riskerar att skada både...
15 september, 2023

Facket: Kritiken mot Samhall befogad

ARBETSMILJÖ Samhall fick skarp kritik i en granskning ...
14 september, 2023

Varning för vobbträsket

ARBETSMILJÖ Vobb i stället för vabb ökar. Till glädje ...
13 september, 2023