29 januari, 2021

Experten svarar: Måste vi acceptera flytten?

Sonja och hennes kollegor får plötsligt veta att arbetsplatsen ska flytta. Är det bara att gilla läget eller har de som anställda något att säga till om? Ombudsman Maja Todorovic från Akademikerförbundet SSR svarar.

maja_todorovic

Det är viktigt att skyddsombud är med under hela processen, säger Maja Todorovic är ombudsman på Akademikerförbundet SSR.

Detta har hänt
Sonja jobbar på en arbetsplats där ledningen nyligen har beslutat att en omorganisation behöver ske. På ett morgonmöte informeras medarbetarna om att enhetens arbetsuppgifter samt organisationstillhörighet kommer att ses över men också att de kommer att flytta till nya lokaler i början av nästa år. Detta är ny information för medarbetarna och det uppstår genast frågor och oro för hur det ska bli i framtiden. Efter mötet frågar Sonja sin kollega Marina, som också är skyddsombud på enheten om hon vet mer om vad som pågår men Marina säger att den information som medarbetarna har fått är den som även hon har.

Detta gäller
Enligt arbetsmiljölagen ska arbets­givare och arbetstagare samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren har alltid det yttersta ansvaret för arbetsmiljön men arbetstagare och deras företrädare i arbetsmiljöfrågor – skyddsombud – ska ges möjlighet att medverka i arbetsmiljö­arbetet och delta i genomförande av förändringar. De ska kunna föreslå åtgärder och lämna synpunkter på det som genomförs eller planeras att genomföras. Man kan säga att det finns ett ömsesidigt ansvar och en väl fungerande samverkan lyfts ofta som en förutsättning för att uppnå en god arbetsmiljö.
Skyddsombudets uppgift är att företräda arbetstagarna i arbetsmiljö­frågor, vaka över skydd mot ohälsa och olycksfall samt bevaka att arbetsgivaren bedriver systematiskt arbetsmiljöarbete. Det betyder att de ska vara med när riskbedömningar och handlingsplaner görs och i övrigt delta i möten som handlar om arbetsmiljö. Skyddsombud har genom arbetsmiljö­lagen en unik ställning och syftet är att de genom sin kompetens ska påverka arbetsmiljön i positiv riktning. Det framhålls ofta att en viktig del av uppdraget är att delta redan på planeringsstadiet när förändringar som kan påverka arbetsmiljön ska ske. Det handlar bland annat om nya eller ändrade lokaler, arbetsprocesser, arbetsmetoder och vid omorganisation.

Så får du hjälp
Marina kontaktar Rådgivningen för att fråga hur hon ska tänka och gå vidare utifrån den information som har presenterats och vad hennes roll är vid en omorganisation. Hon undrar varför hon inte har blivit inbjuden av arbetsgivaren. Ombudsmannen framhåller att det är viktigt att skyddsombud är med i hela processen – syftet är att skyddsombud ska bidra på ett sätt så att arbets­miljöperspektivet beaktas redan från början. Ett skyddsombud kan även ställa krav på att arbetsgivaren vidtar relevanta åtgärder och vända sig till Arbetsmiljöverket om så inte sker. Medlemmar och förtroendevalda som hamnar i situationer som denna kan alltid kontakta Rådgivningen för råd och stöd.

Så gick det
Marina tog kontakt med arbetsgivaren och berättade att hon inte har varit med i planeringsarbetet som har gjorts hittills och att hon som skyddsombud gärna är med i det fortsatta planeringsarbetet. Hon påminner om att regelverket säger att både skyddsombud och medarbetare ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren svarar på ett bra sätt – de vill att skyddsombud och medarbetare deltar mer i det fortsatta planeringsarbetet.
Med det sagt bestäms även att en arbetsgrupp bestående av chef, skyddsombud och berörda medarbetare ska utses för att ta tillvara medarbetarnas synpunkter på ett bra sätt genom hela processen. Arbetsgruppens uppgift blir också att varje fredag informera om hur arbetet fortgår.
Det är viktigt att gemensam information kommer löpande i syfte att förankra förändringsarbetet inom organisationen, men också för att minska risk för oro och felaktiga rykten.

Annika Clemens

Läs även

Jobbet blir bara bättre med tiden

Forskning Arbetande 60-åringar blir i takt med stiga...
21 september, 2021

Blandade åsikter om nya las

Arbetsrätt Remissinstanserna ger både ris och ros til...
20 september, 2021

Nytt kansli ska göra arbetslivet mer hållbart

Arbetsmarknad Regeringen inrättar ett nytt kansli som sk...
6 september, 2021

En av tre hade arbetsrelaterade besvär 2020

Arbetsmiljö Var tredje sysselsatt i Sverige hade hälso...
2 september, 2021