I motionsspåret

Sedd av 76

Akademikern. I maj är det dags för kongress i Akademikerförbundet SSR. Så här har det gått för motionerna som bifölls 2015, enligt en rapport från förbundet.

Senast ändrad 10:04, 21 Mar 2018
Foto: Sandra Johnson.

Avtal, förhandling, arbetsrätt

Lön

Motionerna handlade bland annat om att förbundet skulle arbeta för att det ska löna sig med akademisk utbildning, för jämställda löner och minskade skillnader mellan privat och offentlig sektor, samt bättre löneutveckling för erfarna socionomer. 

Resultat: Detta är en del av förbundets kärnverksamhet. Under perioden har man bland annat släppt rapporter, försökt påverka revideringen av diskrimineringslagen och arbetat med lönefrågor i avtalsförhandlingar. Förbundet har också drivit på så att tjänster som specialistsocionom inrättats i några kommuner och tillsammans med SKL kommit överens om att stödja lokala parter med verktyg för bättre lönespridning. 

Sex timmars arbetsdag

Motionen handlade om att förbundet skulle ta initiativ till förnyad debatt kring sex timmars arbetsdag. 

Resultat: Förbundet har följt de försök med sex timmars arbetsdag som har genomförts inom socialtjänsten i några kommuner och stöttat dessa genom att erbjuda förhandlingshjälp. Däremot har det varit svårt att föra en övergripande debatt om ny arbetstidsreglering. 

 

Student och utbildning 

Studentrådet motionerade om att förbundet skulle arbeta för mer lärarledd undervisning på samhällsvetenskapliga utbildningar och för obligatorisk praktik för personalvetare. 

Resultat: Vad gäller samhällsvetarutbildningen har förbundet försökt påverka den statliga utredning som pågår och som ska vara klar i december 2018. När det gäller personalvetarutbildningen har förbundet lyft frågan om praktik och fältförlagda studier i kontakter med universitet och högskolor. På lokal och regional nivå har det genomförts ett par mentorprojekt för personalvetarstudenter. 

 

Arbetsmiljö

Två motioner om arbetsmiljö bifölls, båda handlade om arbetsbelastning. 

Resultat: Detta har varit en prioriterad fråga under perioden. Förbundet har erbjudit utbildningar, seminarier och föreläsningar, arbetat för att utöka antalet skyddsombud, tagit fram underlag för att räkna på vad personalomsättning och sjukskrivningar kostar och debatterat. Genom avsiktsförklaringarna för kommun- och landstingssektorn, statlig samt privat sektor har förbundet lyft arbetet med friska arbetsplatser. I kampanjen Knäck ohälsan har man försökt mobilisera hela organisationen. Förbundet deltar också i en forskningsstudie för att hitta verktyg för att mäta arbetstyngd i socialtjänsten.

 

Profession och legitimation 

Rimlig arbetsbelastning och legitimation för skolkuratorer

Resultat: Utifrån två Novusundersökningar med skolkuratorer har förbundet lyft frågan om arbetsbelastning och tagit fram ett riktmärke om max 300 elever per kurator. Däremot har förbundet inte arbetat för legitimation då det anser att det hade varit otaktiskt på grund av motståndet mot legitimation för kuratorer i hälso- och sjukvården, som förbundet arbetat för och som regeringen nu föreslagit.

Sprida kunskap om beteendevetare och samhällsvetares kompetens

Resultat: Förbundet har gjort en undersökning riktad till alla medlemmar med beteendevetenskaplig examen och tillsatt en referensgrupp med beteendevetare som kommit med förslag på hur förbundet ska fortsätta detta arbete. För samhällsvetare finns en arbetsgrupp som ska utveckla förbundets verksamhet. 

Mer utbildning och stöd för socionomer inom barn- och ungdom

Resultat: Förbundet har lyft frågan om behovet av utbildningar på avancerad nivå med inriktning mot barn och unga i samarbetskommittén för landets socionomutbildningar.  Man har också tagit fram skriftligt material för att fackligt förtroendevalda på lokal nivå ska kunna arbeta med frågan om en lokal handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården. 

 

Organisation, rekrytering och stöd

Etiska riktlinjer för förtroendevalda

Resultat: Detta har man arbetat med vid högre fackliga utbildningar och i förbundsstyrelsen. Representanter för de regionföreningar som skrev motionen har bjudits in till en workshop. Målet var att ett förslag till förbundsstyrelsen skulle finnas färdigt vid årsskiftet 2017/2018. 

Bättre stöd till regionföreningarna

Motionerna handlade bland annat om att synliggöra regionföreningarnas arbete, centralt stöd för att de ska kunna samarbeta bättre samt ökade resurser till regionföreningarna. 

Resultat: Ett utbildningskoncept om regionföreningarnas plats i förbundets organisation samt vad som förväntas av fackligt förtroendevalda på regional nivå har tagits fram och utbildning utifrån detta har skett i föreningarna. Förbundets organisationssekreterare ansvarar för att samordna stöd till lokala och regionala organisationer och hens arbetsuppgifter har renodlats för att ge mer tid till det. 

 

Rekrytering

Motionerna efterlyste bland annat en checklista för varför studenter ska välja att bli ordinarie medlemmar efter utbildningen och en kampanj om varför det är smart att vara medlem i just Akademikerförbundet SSR. 

Resultat: Kansliet har jobbat med nyhetsbrev och telemarketing till dem som går sista terminen på högskolan. Våren 2017 lanserades kampanjen Tillsammans växer vi, som bygger på en ny rekryteringsstrategi och innehåller en checklista. 

 

Text: Åsa Bolmstedt, Akademikern. 

Läs mer: 

Läs hela rapporten om motionerna här

Vem tar plats i nya styrelsen? 

Så funkar det: Kongress

up 99