30 juni, 2022

Nya las och andra lagar som träder i kraft i sommar

LAGSTIFTNING Kommunerna blir skyldiga att erbjuda boende till flyktingar och en ny arbetsrätt införs. Här får du koll på sommarens viktigaste nya lagar.

Från den 1 juli är kommunerna skyldiga att erbjuda boende till personer med skyddsbehov.

Foto: Kevin Buckert / Unsplash

En rad nya lagar träder i kraft i sommar. Här är urval att hålla koll på för akademiker.

Lagen om anställningsskydd

Flera förändringar i lagen om anställningsskydd införs. Arbetsgivare får undanta tre personer från turordningen, vilket är fler än tidigare. Visstidsanställda får också rätt till tillsvidareanställning snabbare med nya lagen och även bemanningsanställda ska erbjudas anställning hos kundföretaget efter en viss tid (läs mer här). Förändringarna träder i kraft den 30 juni, men börjar tillämpas den 1 oktober.

Skattelättnad för a-kasseavgiften

En ny skattelättnad införs för avgiften till a-kassan och 25 procent av det som betalas in under året får dras av. Träder i kraft den 1 juli. 

Kommuner måste erbjuda bostad till skyddsbehövande

Migrationsverket kan anvisa en kommun att ordna boende för personer med uppehållstillstånd. Ändringarna införs för att få en jämnare fördelning av de flyktingar som kommer till Sverige med stöd av EU:s massflyktsdirektiv. Gäller från och med den 1 juli.

Skärpta regler för arbetskraftsinvandring

Krav på anställningsavtal införs för att bevilja arbetstillstånd. Arbetsgivare blir också skyldiga att anmäla om anställningsvillkoren förändras för att motverka att arbetskraftsinvandrare utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. Ett försörjningskrav införs också ifall anhöriga följer med. Gäller sedan den 1 juni.

Garantipensionen höjs

Grundnivån för garantipension höjs med 1000 kronor per månad. För att höjningen inte ska medföra sänkt bostadstillägg höjs fribeloppet i bostadstillägget med samma belopp. Träder i kraft den 15 juli, men den höjda pensionen betalas ut först i augusti.

Särskilt brott för hedersförtryck

Hedersbrott får en egen brottsrubricering. Det innebär strängare straff för den som begår brott med hedersmotiv. På samma sätt som har gjorts med kvinnofridslagstiftningen innebär det också att flera brott, som var för sig inte är lika allvarliga, kan läggas ihop när det finns ett hedersmotiv. Straffskalan är mellan ett och sex års fängelse. Trädde i kraft den 1 juni 2022.

Rätten till skadestånd stärks

Nivåerna höjs på skadestånd till brottsoffer. Ersättningen för kränkning för poliser och andra yrkesgrupper med särskild beredskap utvidgas och det införs en ny ersättning till efterlevande anhöriga. Träder i kraft den 1 juli och den 10 september.

Stärkt skydd för barn i internationella familjemål

Barnens rätt att komma till tals blir tydligare i avgörande om föräldraansvar inom EU. Informationsutbytet mellan staterna ska förbättra beslutsunderlagen. Börjar tillämpas den 1 augusti 2022.

Lex lilla hjärtat

När barn tvångsvårdas på grund av missförhållanden i hemmet får vården inte upphöra förrän missförhållanden har förändrats på ett varaktigt sätt. Socialnämnden blir också skyldig att följa upp barnet efter det att tvångsvården har upphört. Det införs en skyldighet för socialnämnden att i vissa situationer överväga om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud. Träder i kraft den 1 juli 2022.

Uppsökande verksamhet för fler barn i förskolan

Kommuner blir skyldiga att ha uppsökande verksamhet mot föräldrar till barn som inte går i förskolan för att informera om förskolans syfte och barnets rätt till förskola. Gäller från hösten det år barnet fyller tre år. Träder i kraft 1 juli 2022.

Tillträdesförbud på simhallar och bibliotek

Det blir möjligt att porta individer som stör ordningen på bibliotek och på badhus.

– Det handlar om att kunna porta individer som trakasserar och inte kan bete sig, personer som stör ordningen på olika sätt. Vi har inte haft möjligheten att kunna kasta ut dem tidigare, förklarade justitieminister Morgan Johansson på en pressträff.

Stökiga individer kan sedan tidigare nekas tillträde till butiker, men förbudet utvidgas nu till att gälla även bibliotek och badanläggningar. Det är dock inte möjligt att porta barn under 15 år. Gäller från den 1 juli 2022.

Förbud mot mobiltelefoner i skolan

Ett förbud införs mot mobiltelefoner under lektionstid i skolan och mobiltelefoner får bara användas enligt lärarens instruktioner. Möjligheter att införa hela skoldagar utan mobiltelefoner ökar.

– Vi inför ändringar för att stärka tryggheten och studieron. Det är inte rimligt att plingande mobiltelefoner ska störa undervisningen, sade skolminister Lina Axelsson Kihlblom vid en presskonferens.

Träder i kraft den 1 augusti.

Terrorbrott även vid attacker mot delar av befolkningen

En ny sammanhållen terrorismlagstiftning ersätter tidigare lagar. Den kommer också att gälla även delar av en befolkningsgrupp och angrepp på exempelvis hbtq-personer eller asylsökande kan omfattas av terroristlagstiftningen.

Straffbestämmelserna förenklas och kompletteras och straffen skärps för de flesta brott. Gäller från den 1 juli.

System med kronvittnen införs

Den som vittnar i en utredning eller rättegång om någon annans brott kan själv få lindrigare straff. Samtidigt skärps straffet för falska anklagelser. Övergrepp i rättssak och grova fall av mened och skyddande av brottsling ska kunna leda till strängare straff än tidigare. Gäller från den 1 juli 2022.

Nytt skydd mot hemfridsbrott

Straffen för hemfridsbrott och olaga intrång skärps och kriminaliseringen omfattar även intrång på gårdsplan. Skärpningen görs för att skydda lantbrukare som utsätts för brott från djurrättsaktivister.

– Det handlar om att motverka olika typer av trakasserier som djurrättsaktivister ägnar sig åt gentemot vissa lantbrukare, sade Morgan Johansson på en pressträff.

Gäller från den 1 juli 2022.

Skärpta regler om utvisning på grund av brott

Utvisning ska kunna ske vid lägre straffvärden och högre krav ska ställas på att den dömda personen är etablerad i det svenska samhället för att hon eller han inte ska utvisas i samband med dom. Kravet på synnerliga skäl för utvisning när utlänningen vistats länge i landet tas bort. Träder i kraft den 1 augusti 2022.

Skärpt straff för grovt djurplågeri

Straffet för de allvarligaste fallen av djurplågeri höjs med införandet av brottsrubriceringen grovt djurplågeri. Straffskalan ska vara fängelse i minst sex månader och mest fyra år. Gäller från den 1 juli 2022.

Annika Clemens

Senaste nytt

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023

Tuff framtid för samhälls- och beteendevetare

ARBETSMARKNAD Dyster prognos för samhällsvetare, beteend...
17 mars, 2023

Risk för år av försämrad arbetsmiljö när regionerna ...

EKONOMI SKR flaggar för tuffa år för landets kommu...
16 mars, 2023

”Om skolan var anpassad efter barns behov hade Bup i...

REPLIK Det behövs mer resurser längre ned i pyram...
15 mars, 2023


Läs även

Ny lag ska stärka skyddet för socialsekreterare

ARBETSMILJÖ Det straffrättsliga skyddet ska stärkas fö...
10 mars, 2023

Debatt: Tillsätt fler yrkesutbildningar i bristyrken

DEBATT Trots att kompetensbrist vill regeringen a...
20 februari, 2023

Debatt: ”Konstig delegationsordning försvagar yrkets...

DEBATT Politikerna bör överlåta beslut i socialtj...
9 februari, 2023

Heike Erkers: Tillsätt en trygghetskommission för so...

POLITIK Akademikerförbundet SSR kräver fler åtgärd...
3 februari, 2023