31 maj, 2022

Stor valenkät: Så tycker partierna om kravet på mer förebyggande arbete

POLITIK 10 000 fler som jobbar förebyggande och 10 miljarder kronor mer till förebyggande arbete. Det kräver Akademikerförbundet SSR i sin valkampanj. Hur ställer sig politikerna till kraven?

Riksdagspartierna har svarat på om och hur de vill satsa på det förebyggande arbetet.

Layout: Christian Williamsson

"Vänsterpartiet instämmer i att det krävs rejäla satsningar."

Christina Höj Larssen, Vänsterpartiet.

Hur ställer sig Vänsterpartiet till Akademikerförbundet SSR:s förslag?Christina Höj Larssen, t f socialpolitisk talesperson, Vänsterpartiet
— Vänsterpartiet instämmer i att det krävs rejäla satsningar på att fler personer ska arbeta inom socialtjänsten, specifikt med förebyggande arbete. Socialtjänsten finansieras av de kommunala intäkterna och de statsbidrag staten ger till kommunerna, vilket innebär att det inte är möjligt att på nationell nivå detaljstyra exakt hur många fler som ska anställas eller hur mycket som ska gå till förebyggande arbete. Vänsterpartiet ser samtidigt behovet av att höja statsbidragen i en betydande omfattning, som innebär att socialtjänsten skulle få välbehövliga tillskott. Vi föreslår en förstärkning av de generella statsbidragen med 10 miljarder kronor.

Vilken typ av förebyggande arbete anser du och ditt parti att det behövs mer av?
— Grundstenen i det förebyggande arbetet är att det finns en väl fungerande välfärd i hela landet som ser till människors behov. Det är Vänsterpartiets absoluta övertygelse att en stark, gemensamt finansierad och jämlik välfärd med en väl fungerande skola, fritidsverksamhet, sjukvård, socialtjänst, låg arbetslöshet och ett starkts socialt försäkringssystem är det bästa sättet att motverka klassamhället och att förebygga kriminalitet, utslagning, missbruk och psykisk ohälsa.

— När det gäller exempelvis barn kan inte samhället möta en ökad social utslagning med mer tvångslagstiftning, utan måste framförallt arbeta brett förebyggande utifrån barns rättigheter och med att stärka familjernas och skolans förutsättningar. Rejäla satsningar på förebyggande arbete är en viktig investering, främst med motiveringen att ge alla människor möjlighet till trygghet, jämlikhet och utveckling, men även eftersom det i längden är positivt för samhällsekonomi och jämlikhet i stort. Därför bör det förebyggande arbetet utvecklas och utvidgas för att tidigt fånga upp barn och unga genom till exempel gruppverksamhet för barn och unga i familjer med beroende, psykisk ohälsa och våld, föräldrautbildningar, familjecentraler, hembesöksprogram, socialt arbete i fält, med mera.

"Vi välkomnar kampanjen och kraven både vad gäller pengar och personal."

Margareta Fransson, Miljöpartiet.

Hur ställer sig Miljöpartiet till Akademikerförbundet SSR:s förslag?
Margareta Fransson, riksdagsledamot i socialutskottet till 16/5, ledamot i partistyrelsen med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, Miljöpartiet.– Vi välkomnar kampanjen och kraven både vad gäller pengar och personal. Och vi tycker att det är oerhört bra att kampanjen lyfter vikten av det förebyggande arbetet. Miljöpartiet vill se förebyggande arbete med konkreta satsningar både på förskola, fritids, skola och socialtjänst. Hälso- och sjukvård kan också jobba mer förebyggande. Tydligare regelverk behöver finnas på alla nivåer, tillräckligt med personal ska finnas för uppgiften och det förebyggande tankesättet måste in överallt. Det är också samhällsekonomiskt lönsamt. Mycket kan förhindras med kloka och tidiga insatser, men även i mer akuta skeden. Vi stoppar inte gängkriminaliteten så länge vi sviker barnen och vi kan inte låta bekämpningen av kriminalitet reduceras till hårdare tag och fulla fängelser. Det är kortsiktigt och ovetenskapligt.

Vilken typ av förebyggande arbete anser du och ditt parti att det behövs mer av?
— Tidiga insatser för barn och familjer, ju tidigare man kan börja desto bättre. Föräldrar måste tidigt kunna få förtroende för samhället, få information och veta vilket stöd som finns, samt stöd för att utveckla egna resurser. Vi vill se mer av den så kallade Rinkebymodellen på fler orter och även en utbyggnad av modellen där förskola ingår, med fler hembesök och se till att den omfattar fler personer, med mera. Även projekt såsom det nordiska samverkansprojektet om råd och stöd de första 1000 dagarna är en viktig modell, men det gäller att stöd finns även efter projektet. Det är väldigt viktigt att skapa förutsättningar för alla barn att kunna utvecklas utifrån var och ens förmåga och få en bra start i livet. När samhället sviker står dörrarna öppna till de kriminella gängen, men det är andra dörrar som ska vara öppna.

"Socialdemokraterna delar uppfattningen att satsningarna på förebyggande socialt arbete behöver öka."

Kristina Nilsson, Socialdemokraterna.

Hur ställer sig Socialdemokraterna till Akademikerförbundet SSR:s förslag?
Kristina Nilssson, vice ordförande socialutskottet, Socialdemokraterna— Socialdemokraterna delar uppfattningen att satsningarna på förebyggande socialt arbete behöver öka. Det är inte minst viktigt i arbetet med att knäcka gängkriminaliteten. Vi har dock inte tagit ställning till bestämda mål i antal fler anställda eller i en bestämd summa. Vi har i regeringsställning medverkat till kraftigt höjda statsbidrag till kommunerna, vilket gjort det möjligt för kommunerna att förstärka sitt förebyggande sociala arbete.

Vilken typ av förebyggande arbete anser du och ditt parti att det behövs mer av?
— Det behövs fler förebyggande insatser för att förhindra att barn och unga dras till kriminella gäng. Här behövs mer samarbete med både polis och skola. Arbetet på de statliga ungdomshemmen behöver förbättras och utvecklas. Lagändringarna i LVU (Lex Lilla Hjärtat) behöver följas upp med en förstärkning av kommunernas arbete med familjehemsplaceringar. Här behöver också förtroendet för socialtjänstens arbete förstärkas hos vissa grupper. Dessutom behöver arbetet för att motverka hemlöshet förstärkas, bland annat genom en nationell hemlösstrategi och en ökad satsning på ”Bostad först”.

"Vi delar Akademikerförbundet SSR:s uppfattning att det behövs mer förebyggande arbete."

Sofia Nilsson, Centerpartiet.

Hur ställer sig Centerpartiet till Akademikerförbundet SSR:s förslag?
Sofia Nilsson, talesperson för omsorg och psykisk hälsa, Centerpartiet– Vi delar Akademikerförbundet SSR:s uppfattning att det behövs mer förebyggande arbete. Att förebygga brott redan innan de begåtts är det bästa sättet att skapa såväl säkerhet som upplevd trygghet. Vi menar att kommunerna har en avgörande roll i det brottsförebyggande arbetet, därför vill vi att en utredning ska tillsättas som ser över kommunernas ansvar i det brottsförebyggande arbetet och föreslår hur detta ansvar ska tydliggöras och framgå av lag. Vi vill också satsa på trygghetsvärdar som en länk mellan lokalsamhället och polisen.

Vilken typ av förebyggande arbete anser du och ditt parti att det behövs mer av?
– Många av de förebyggande åtgärderna för att motverka kriminalitet och våld rör kommunal verksamhet. Kommuner har möjlighet att involvera lokala aktörer som fastighetsägare och näringslivsföreträdare. Kommunerna har också möjlighet att säkerställa ett förebyggande arbete i skolorna gällande attityder till våld, och anlägga ett trygghetsperspektiv i framtagandet av detaljplaner. Vi anser att kommunerna i högre grad borde använda sig av BID-samarbeten (Business Improvement Districts), för att motverka kriminalitet och våld. En utredning bör tillsättas som tittar närmare på hur lagstiftningen bör ändras för att möjliggöra fler och bättre fungerande BID-områden. Också när erfarna poliser stannar länge lokalt i samma tjänst, kan de lättare vara en del i att skapa trygghet.

"Liberalerna ser ett behov av fler anställda som arbetar med förebyggande socialt arbete. Vi vill dock inte detaljstyra med en fast siffra för antalet som bör anställas"

Lina Nordquist, Liberalerna

Hur ställer sig Liberalerna till Akademikerförbundet SSR:s förslag?

– Liberalerna ser ett behov av fler anställda som arbetar med förebyggande socialt arbete. Vi vill dock inte detaljstyra med en fast siffra för antalet som bör anställas eftersom kring uppgifter varierar, behov förändras över tid och ser olika ut på olika håll i landet. Vi vill se till att personer som ska arbeta med förebyggande socialt arbete – vare sig de är socionomer, socialpedagoger eller beteendevetare – får arbeta med just förebyggande socialt arbete, och att tid och energi inte försvinner till krånglig byråkrati och administration.

Vilken typ av förebyggande arbete anser du och ditt parti att det behövs mer av?
– Genomgående är det av största vikt att förebyggande aktörer samverkar bättre och enklare. För unga handlar det framför allt om skola, socialtjänst och i vissa fall polisen, i andra samhällsgrupper är sjukvården avgörande och så vidare. Genom stärkt samverkan och klok översyn av sekretesslagstiftningen blir det förebyggande arbetet bättre, samtidigt som mindre energi äts av byråkratikrångel och spring på olika bollar.

— Liberalerna vill även stärka skolans förebyggande arbete. Ideell sektor ska finnas nära efter skoldagens slut för att ge skolelever meningsfull fritid, fler arenor med möjlighet att utvecklas och för att skapa ett bredare nätverk av trygga vuxna. Mer välutbildad social stödpersonal ska finnas i skolor och socialtjänsten ska aktivt stötta utsatta elevers skolgång. För elever som lever i en utsatt tillvaro, är hemmasittande eller har stora sociala problem anser Liberalerna att socialtjänsten behöver involveras i ännu högre utsträckning för att ge barnen större möjlighet både i det korta perspektivet och på lång sikt. Därtill vill vi att det ska bli möjligt att tvinga föräldrar till behandling om deras beroende eller våldsproblematik skadar barnet – så kallat mellantvång – så att vi slipper situationen som uppstår idag, där samhället inte kan kliva in på riktigt förrän situationen är kritisk.

 

"Vi har för närvarande inget sådant förslag som SSR presenterar"

Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna.

Hur ställer sig Moderaterna till Akademikerförbundet SSR:s förslag?
Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson, Moderaterna— Vi har för närvarande inget sådant förslag som SSR presenterar, men vi tycker att det är ett mycket ambitiöst förslag för att förstärka det förebyggande sociala arbetet. Moderaterna driver målmedvetet frågor i riksdagen som handlar om t ex att stärka de socialt mest utsatta barnens trygghet och reformer som på riktigt kan göra skillnad när det gäller att motverka och förebygga kriminalitet. I det arbetet är vi övertygade om att det förebyggande arbetet tillsammans med en utvecklad lagstiftning som stärker barnens och ungdomarnas bästa är helt avgörande.

Vilken typ av förebyggande arbete anser du och ditt parti att det behövs mer av?
– Moderaterna anser att det behövs ett helt reformprogram av åtgärder som på riktigt kan motverka fattigdom, satsa på att alla barn och ungdomar får en bra skolutbildning och förebygga kriminalitet. Vi föreslår till exempel att det genomförs fler förebyggande insatser för socialt utsatta barn så som obligatorisk läxhjälp och uppföljning av placerade barns skolresultat. Därtill vill vi bland annat införa den så kallade Islandsmodellen i hela landet, vilken innebär ett nära samarbete mellan polis, socialtjänst, socialjour och hälso- och sjukvård.

"Tidiga insatser av olika slag behövs och ska det kunna ske krävs fler medarbetare i socialtjänsten."

Acko Ankarberg, Kristdemokraterna

Hur ställer sig Kristdemokraterna till Akademikerförbundet SSR:s förslag?
Acko Ankarberg, socialpolitisk talesperson, Kristdemokraterna– Kristdemokraterna föreslog en ökning av anslaget Bidrag till utveckling av socialt arbete med mera, utöver regeringens nivå med 1 106 miljoner kronor år för 2022. Medlen skulle bland annat gå till föräldrastödsprogram, familjerådgivning, kunskapshöjande insatser och metodstöd till socialtjänsten och en nationell samordning och stöd av socialtjänstens arbete med barn och unga, med mera. Men vi anser också att det behövs en generell ökning av antalet socialsekreterare för att klara det ökade behovet av sociala insatser.

Vilken typ av förebyggande arbete anser du och ditt parti att det behövs mer av?
— Tidiga insatser av olika slag behövs och ska det kunna ske krävs fler medarbetare i socialtjänsten. Socialtjänstens områdesansvar är svårt att uppfylla när nästan enbart akuta insatser hinns med. Därför krävs fler socialsekreterare och att de stannar kvar i yrket.  Socialtjänsten spelar en viktig roll i det brottspreventiva arbetet och det är av stor vikt att socialtjänsten har ett förebyggande perspektiv i sitt arbete, både vad gäller insatser till grupper och till enskilda. Vi ser också gärna mer stöd till de ungas föräldrar och gärna speciellt utformat för unga i riskzon.

"Sverigedemokraterna ser behovet av ökade insatser i det förebyggande arbetet."

Linda Lindberg, Sverigedemokraterna.

Hur ställer sig Sverigedemokraterna till Akademikerförbundet SSR:s förslag?
Linda Lindberg, socialpolitisk talesperson, Sverigedemokraterna— Sverigedemokraterna ser behovet av ökade insatser i det förebyggande arbetet. Genom att tidigt fånga upp unga på glid kan vi undvika senare insatser och en ökad kriminalitet i samhället. För att lyckas med detta behövs såväl mer resurser som mer personal. Vi vet också att arbetsmiljön och personalfrågan är en utmaningen i hela landet och här behövs insatser.

– Ansvaret i det förebyggande arbetet ligger främst på kommunal nivå, men staten har en viktig roll i att verka för att kommunerna lyckas, varför vi ser det som fullt rimligt att staten tillskjuter medel. Barnets bästa måste säkerställas och det kräver resurser.

Vilken typ av förebyggande arbete anser du och ditt parti att det behövs mer av?
— En ökad och naturlig närvaro ute i vardagen inte minst på fritidsgårdar och andra platser där ungdomar kan tänkas röra sig. Hembesök och uppsökande verksamhet tror vi också är en nyckel till att stärka det förebyggande arbetet inom socialtjänsten. Sekretessrelaterade hinder mellan kommuner är också något vi behöver se över. Samarbetet med bland annat polis, skola och föreningar utgör alltjämt en viktig del i det förebyggande arbetet och att det fungerar väl i Sveriges kommuner är av vikt.

— Trygghetsskapande åtgärder ute i samhället är också en viktig del i det förebyggande arbetet. När det kommer till skolans ansvar så behöver elevhälsan stärkas och finnas fysiskt närvarande på skolorna.

Anne Ralf Hållbus

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Maxad övervakning ska stoppa gängen – men vad händer...

ANALYS Ökad kontroll ska stoppa välfärdsbrotten s...
24 juni, 2024

Debatt: Skolkuratorns uppdrag är dubbelt

DEBATT En skolkurator måste kunna möta elever i e...
20 juni, 2024

Efter West Pride: ”Fackets roll är viktigare än någo...

PRIDE Fördomar mot hbtqi-personer legitimeras al...
18 juni, 2024

Kriminella ligor skulle stoppas med hemliga kontroller

REPORTAGE Facket hade rätt: Bakgrundskontrollerna so...
18 juni, 2024


Läs även

Förslaget: Ny myndighet mot ungdomskriminalitet

POLITIK Regeringen föreslår att en ny myndighet in...
10 juni, 2024

Seminarium i riksdagen lyfte anmälningsplikten

POLITIK Vad innebär en ny lag om anmälningsplikt? ...
28 maj, 2024

Ministern om uppgifterna om SD:s trollfabrik: ”Upp t...

POLITIK Camilla Waltersson Grönvall (M) har jobbat...
27 maj, 2024

”Fackföreningsrörelsen är en stolthet för vårt land”

KONGRESS 2024 Trollfabriker, angiveri och välfärdskrimin...
26 maj, 2024