26 februari, 2021

Stor enkät: 10 arbetsgivare om stödet i hemarbetet

Akademikern har frågat flera statliga arbetsgivare om hur de gör med hemarbetet under pandemin – och inte minst: vilket stöd som erbjuds till de anställda.

hemmajobbwebb2

UNSPLASH/DILLON SHOOK

1. Vad har ni för regler för hemarbete under pandemin?

2. Erbjuder ni något ergonomiskt stöd till anställda som jobbar hemifrån?

3. Erbjuder ni något extra psykiskt stöd till era anställda under pandemin?

4. Hur skyddar ni anställda som eventuellt är på plats på kontoret/kontoren?

Läs mer >> Pandemilösningar: Pausgympa och 3000 kronor till hemmakontoret

Arbetsförmedlingen: Utbildar chefer kring distansledarskap

Cirka 77 procent av personalen jobbar hemma.

1. Alla medarbetare som inte har arbetsuppgifter som kräver att man arbetar på arbetsplatsen ska arbeta hemifrån när det är möjligt. Vi fortsätter att följa de riktlinjer som finns, att regeringen gett statliga myndigheter uppdraget att all personal som inte måste vara på arbetsplatsen ska jobba hemifrån.

2. Det beror på vad som menas med ergonomiskt stöd. Man får ta hem eventuella egna ergonomiska hjälpmedel såsom rollermouse, eventuella arbetstekniska hjälpmedel som är personliga med mera. Man kan även få hem bildskärm, kontorsstol och tangentbord/mus. Om man drabbas av ergonomiska besvär finns det möjlighet att anlita företagshälsan och få ergonom online där man kan få stöd kring ergonomi i hemmet. Vi tittar också på hur vi ska tillgodose arbetsmiljön framgent men det är ett pågående arbete.

3. Vi har en Sharepoint-sida på vårt intranät där man samlat tips och råd för medarbetare och chefer, till exempel vart man vänder sig om man drabbas av psykisk ohälsa till följd av pandemin, om man känner oro, tips om ergonomi och rörelse samt råd och tips för chefer om hur man stöttar sin personal och råd kring distansledarskap. Vi har även utbildningar kring distansledarskap för chefer.

4. På arbetsplatserna är det skyltat överallt, arbetsplatser markeras på olika sätt kring var man ska sitta. Antal platser i konferensrum är justerat och större kontor som är aktivitetsbaserade har bokningssystem för att boka plats. På våra kundtorg har man olika typer av plexiglasväggar, kösystem, begränsningar av antal besökare samt på vissa håll väktare. Alla kontor har möjlighet att beställa skyddsutrustning i form av munskydd, visir och handskar.

Barnombudsmannen: Får låna hem skrivbord

Cirka 90-95 procent jobbar hemifrån.

1. Vi följer regeringens beslut om hemarbete för statliga myndigheter. Endast personal som behövs för att upprätthålla myndighetens lagstadgade skyldighet att registrera inkomna ärenden och hålla öppet för allmänhetens möjlighet att begära ut allmänna handlingar får vistas på vårt kontor.

2. Bildskärm, tangentbord, kontorsstol och skrivbord för lån.

3. Föreläsningar och tips och råd från företagshälsovården.

4. Genom att inga andra än de som nämns i fråga ett får vara på kontoret. Handsprit finns.

Inspektionen för vård och omsorg: 3000 kronor till kontorsutrustning

87 procent av medarbetarna jobbade hemifrån i januari.

1. Regeringen har gett statliga myndigheter i uppdrag att säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten befinner sig i myndighetens lokaler. Det innebär att vi i dagsläget har en hög andel medarbetare som arbetar hemifrån just nu.

2. Ja. För att bidra till en bättre arbetsmiljö i hemmet erbjuds nu stöd genom en ersättning på upp till 3000 kronor för ergonomisk kontorsutrustning i hemmet. Dessutom utökas friskvårdtimmen till två timmar.

3. Inget extra, men samtliga medarbetare har möjlighet till tre besök hos företagshälsovården. Förutom det sker regelbunden dialog mellan chef och medarbetare samt inom enheterna.

4. Vi följer de råd och rekommendationer som finns för att förhindra smittspridning. Våra kontor erbjuder goda möjligheter att hålla avstånd.

Jämställdhetsmyndigheten: Personer i riskgrupp får låna skrivbord

Nästintill samtliga medarbetare jobbar enbart hemifrån. Ett fåtal anställda är inne på kontoret varje vecka för att bland annat ta hand om post. 

1. Vi uppmanar alla att arbeta hemma till och med den 31 augusti. För tillfället gäller också en skarpare uppmaning om att endast de som måste vara på kontoret i Göteborg är där.

2. Ja, vi har under 2020 erbjudit ett ekonomiskt bidrag till anställda för att kunna göra förbättringar av hemarbetsmiljön. De som önskar kan också låna kringutrustning, som skärm, hörlurar eller kontorsstol från kontoret. Lån av arbetsbord medges till de som tillhör riskgrupp. Vi uppmanar våra medarbetare att ofta ta pauser och erbjuder under en period två friskvårdstimmar i veckan.

3. Vi har erbjudit alla medarbetare en möjlighet att genomföra en hälsoundersökning via företagshälsovården. Syftet med hälsoundersökningen är att ge medarbetare en möjlighet att reflektera över sin hälsa och skapa underlag för medvetna val kring hälsa och livsstil. Vid behov kan ytterligare stöd erbjudas via företagshälsovården, till exempel samtalsstöd.

4. Vi tillhandahåller engångsmunskydd, flergångsmunskydd, handdesinfektion och ytdesinficeringsmedel. Vi tar inte emot externa besök inom myndighetens lokaler. För de medarbetare som utifrån sina arbetsuppgifter tillfälligtvis måste arbeta från kontoret finns möjlighet att variera arbetstiden, så att de inte behöver ta sig till och från kontoret i rusningstid.

Kriminalvården: Begränsad möjlighet att jobba hemifrån

Endast cirka 10 procent kan arbeta hemifrån i dagsläget, på grund av att verksamheten till stor del kräver närvaro på arbetsplatsen.  

1. Vi har en anvisning för arbete i hemmet med anledning av covid-19. Det är närmaste chef som utifrån anvisningen beslutar om vilka arbetsuppgifter som är möjliga att utföra i hemmet samt vilka arbetsuppgifter som inte ska utföras i hemmet. Närmaste chef fattar beslut efter individuell bedömning och samtal med respektive medarbetare.

2. Ja, vid behov erbjuder vi våra medarbetare som kan arbeta hemifrån ergonomiskt stöd i form av tangentbord, mus, stor bildskärm och kontorsstol. Vi uppmuntrar även till rörelse.

3. Våra medarbetare har tillgång till personalstöd som man kan kontakta. Vi har uppmanat våra chefer till en nära kontakt med sina medarbetare för att kunna fånga upp och stötta personer som kan vara i behov av extra stöd.

4. Då vår verksamhet i många delar innebär vård och omsorgsarbete har vi tydliga instruktioner kring skyddsutrustning, när och hur den ska användas. Vi har även tydliga instruktioner om hur länge man ska vara hemma vid symtom, allt för att minska smittspridning. När det gäller kontorsmiljöer så har vi exempelvis märkning med maxantal på mötesrum, extra städning i lokalerna och tydliga instruktioner om att hålla avstånd och god handhygien. I de situationer avstånd inte kan hållas ska skyddsutrustning i form av munskydd och/eller visir användas.

Myndigheten för delaktighet: Erbjuder digital pausgympa

I nuläget arbetar alla medarbetare i huvudsak hemifrån.

1. Våra nuvarande riktlinjer är att alla medarbetare ska arbeta hemifrån under pandemin fram till och med 31 maj.

2. Medarbetare har fått ta hem datorskärm, tangentbord, mus samt annan individuell kontorsutrustning i de fall det varit aktuellt. Vi har också köpt in och erbjudit ståbord i kartong som ett komplement och möjlighet till variation. Vi har också haft ergonomiföreläsning för alla medarbetare med fokus på ergonomi vid hemarbete. Alla medarbetare har också blivit erbjudna en individuell ergonomigenomgång av ergonom på företagshälsovården för att kunna anpassa ergonomin vid hemarbete på ett så bra sätt som möjligt. Vi erbjuder också digitalt paus-gympaprogram med övningar och mikropaus.

3. Vi fortsätter att som vanligt erbjuda stöd till alla medarbetare via vår företagshälsovård. Som en del av det förebyggande arbetet kan medarbetare också själva ta kontakt med företagshälsovården och på så vis få samtalsstöd, upp till två samtal.

4. Vi har vidtagit nödvändiga åtgärder utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vi sitter utspridda i stora lokaler och har på så vis möjlighet att hålla avstånd. Vi har sett över städningsrutiner, tillgång till handsprit, satt upp lappar om att hålla avstånd mm. Minskat antalet stolar i kök och gemensamma utrymmen för att öka avstånden. Vi påminner om riktlinjerna:  Stanna hemma även om man bara har väldigt små förkylningssymptom. Tvätta händerna ofta, gärna genast man kommer till arbetsplatsen. Hålla avstånd.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys: Fika och träning via video

Cirka 44 anställda jobbar hemifrån och cirka tre stycken jobbar på kontoret.

1. Alla medarbetare ska i första hand arbeta hemifrån.

2. Ja. Till exempel får anställda ta hem den utrustning de behöver så som arbetsstol, skrivbordsskärm, tangentbord etc, och tid hos ergonom erbjuds (via Skype eller på kontoret).

3. Utöver det stöd vi alltid erbjuder är vi nu under pandemin extra noga med att ha regelbunden kontakt med alla medarbetare via Skype och telefon, och med att se till att det finns forum att umgås även på distans så som till exempel fikatillfällen och träningspass via Skype.

4. Vi har ett tak för hur många medarbetare som får vara på kontoret per dag och man anmäler sig i förväg. Skyltar påminner om att man ska tvätta och sprita händerna. Alla jobbar i individuella arbetsrum. Vi har begränsat antal platser i lunchrummet med två meters distans. Gemensamma utrymmen städas dagligen.

Nordens välfärdscenter: Får ta taxi hem med stol

Alla jobbar hemifrån. Man kan få åka in och måste registrera sig.  

1. (Bifogade ett långt dokument med riktlinjer i enkäten, reds. anm.) Nu inför sportlovet har direktören dessutom påmint extra om att vara noga med att följa alla regler och myndigheternas rekommendationer, vi har kontor i både Stockholm och Helsingfors.

2. Man får höra av sig till skyddsombudet och IT-ansvarige. Får till exempel ta taxi hem med stol, stor skärm etc. Vi påminner om dagliga promenader, att göra pausgymnastik etc. Publicerar tips på intranätet.

3. Chefer uppmanas ringa, stämma av med medarbetare. Vi pratar om sådant som är jobbigt, både individuellt och i grupp.

4. Stränga regler.

Statens institutionsstyrelse: Olika lokala regler

Merparten arbetar klientnära (som på ett sjukhus), men personal med mer administrativa uppgifter ska arbeta hemifrån. På Sis huvudkontor finns kanske 10 av 160 med mer administrativa uppgifter på plats en vanlig dag.

1. Alla som kan arbeta från hemmet gör det. Bedöms fortlöpande och möjligheten varierar från dag till dag.

2. Nej, men om det finns exempelvis överskott av skärmar och tangentbord får man låna hem det.

3. Det är ett uttalat chefsansvar att säkra den psykiska arbetsmiljön. Detta diskuteras återkommande vid chefsmöten och tips utbyts. SiS företagshälsovård kan vara behjälpliga om sådana specifika situationer uppstår.

4. Ständiga uppmaningar om fysisk distansering, hygien och att följa de rekommendationer som ges. Våra institutioner ser väldigt olika ut och lokalt bedömer man exempelvis hur många som kan vistas i ett visst rum samtidigt samt hur arbetet ska bedrivas vid arbete med ungdomar/klienter som är misstänkt smittade eller smittade. Alla arbetsplatser ska ha upprättade handlingsplaner som ger tydlig vägledning hur vi förhindrar smittspridning och arbetar säkert vid misstänkt smitta och konstaterad smitta.

Stiftelsen allmänna barnhuset: Får ta hem utrustning

Alla jobbar hemifrån.

1. Vi ska så långt det är möjligt arbeta hemifrån under pandemin till dess att annat meddelas.

2. Vi har rätt att ta hem den utrustning vi behöver från kontoret.

3. Vi är kopplade till en företagshälsovård som vi kan kontakta vid behov.

4. Extra städning är beställd, vi har handsprit och våtservetter utplacerad på strategiska ställen och har satt en maxgräns på åtta personer som får vistas samtidigt i lokalerna.

Klara Stefansson

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Rekryteringsexperten: "Nyckeln för kompetensförsörjn...

LIKABEHANDLING Tre av fyra svenska företag lider av kompe...
22 juli, 2024

Medlem sedan 1979: ”Kändes stort att strejka”

FACKLIGT Med 45 år i facket och en karriär inom soc...
16 juli, 2024

Integrationsprojekt fördubblas med nya medel – ”Ovär...

ARBETSMARKNAD Nema Problema stöttar utrikesfödda i arbet...
9 juli, 2024

Heike Erkers om nya lagen: ”En kioskvältare...

LAGSTIFTNING Hör förbundsordförande Heike Erkers kommen...
2 juli, 2024


Läs även

Varmt (eller kallt) på kontoret arbetsgivarens ansvar

ARBETSMILJÖ Maj har bjudit på rekordvärme – vem ansvar...
30 maj, 2024

Ministern om uppgifterna om SD:s trollfabrik: ”Upp t...

POLITIK Camilla Waltersson Grönvall (M) har jobbat...
27 maj, 2024

Hård kritik mot arbetsmiljön på Ivo – ”Raljant ton f...

ARBETSMILJÖ Tystnadskultur, toppstyrning och upplevd p...
22 maj, 2024

Tuff situation för skolkuratorer i Malmö – "Det blir...

FACKLIGT Nedskärningar i Malmös skolor går ut över ...
13 maj, 2024