12 juli, 2021

10 aktuella lagändringar att hålla koll på

LAGSTIFTNING Bilförmåner, stärkt barnrättsperspektiv vid vårdnadstvister och förebyggande av våld i nära relationer. Vid halvårsskiftet börjar en mängd viktiga lagar och förordningar gälla, som kan vara bra att ha koll på.

Har du koll på de nya lagändringarna? Vi har gjort ett mindre urval för bland annat socionomer, ekonomer och HR-personal.

Beräkningen av bilförmån justeras

Den schablon som används för att beräkna värdet av bilförmån justeras så att två delbelopp i beräkningen ändras – det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet.
Syftet är att förmånsvärdet bättre ska spegla kostnaden av att ha en privatägd bil. Träder i kraft: 1 juli 2021

FOU-avdraget förstärks ytterligare

Det så kallade FOU-avdraget innebär att arbetsgivare betalar lägre arbetsgivaravgifter för anställda som arbetar med forskning och utveckling. Avdraget förstärks nu ytterligare genom att arbetstidsvillkoret, det vill säga kravet på hur stor del av arbetstiden under en kalendermånad som den anställde ska ha arbetat med forskning eller utveckling för att arbetsgivaren ska får göra avdrag, sänks till minst hälften i stället för minst tre fjärdedelar av arbetstiden. Dessutom höjs taket för nedsättningen från 450 000 kronor till 600 000 kronor per månad. Träder i kraft: 1 juli 2021.

Förmånerna fri parkering och gåvor till anställda förlängs

Under 2020 slopades tillfälligt förmånsbeskattningen för fri parkering till anställda i anslutning till arbetsplatsen. Det infördes även en tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för gåvor som arbetsgivare ger till anställda upp till ett värde på 1 000 kronor per år och anställd. Båda skattelättnaderna förlängs nu så att de gäller även 2021. Dessutom höjs beloppsgränsen för gåvorna till 2 000 kronor per anställd. Trädde i kraft: 1 maj 2021 och gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2021

Beslut om stöd vid korttidsarbete blir offentliga

Det införs ett undantag i sekretessreglerna så att allmänheten och journalister kan ta del av beslut om stöd vid korttidsarbete och granska till exempel vilka företag som beviljats stöd och med vilka belopp. Syftet är att tillgodose intresset av insyn i hur regelverket tillämpas. Träder i kraft: 1 augusti 2021

Barnrättsperspektivet i vårdnadstvister stärks

Det sker bland annat genom att barnets rätt till delaktighet tydliggörs i föräldrabalken och att socialnämnden ges möjlighet att höra ett barn utan vårdnadshavarens samtycke och närvaro.

Ändringarna innebär även ett stärkt skydd för barn som riskerar att fara illa, bland annat genom nya regler om behörig domstol när barn eller föräldrar har skyddade personuppgifter. En domstol ska också i vissa situationer kunna flytta vårdnaden om ett barn till en tillfällig vårdnadshavare. Träder i kraft: 1 juli 2021

Förebyggande av våld i nära relationer

Det införs en bestämmelse i socialtjänstlagen som innebär att socialnämnden ska verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. Bestämmelser införs även i hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen om att särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med utsätter barnet eller en närstående för våld eller andra övergrepp. Träder i kraft: 1 augusti 2021

Nya regler vid häktning av minderåriga

För att motverka isoleringen av misstänkta som är under 18 år och intagna i häkte, ges dessa rätt att vistas med personal eller någon annan i minst fyra timmar varje dag. Tidsgränser införs som innebär att en misstänkt får vara häktad i som längst nio månader, eller tre månader om den misstänkte inte har fyllt 18 år, fram till dess att åtal har väckts. Träder i kraft: 1 juli 2021

Förbättrade villkor för skuldsatta barnfamiljer vid löneutmätning

Lagändringarna syftar till att förbättra löneutmätningsgäldenärers ekonomiska och sociala situation samt att effektivisera utsökningsförfarandet. Det tydliggörs att en gäldenär kan få anstånd med betalningen mer än en gång under en pågående löneutmätning. Dessutom ska Kronofogdemyndigheten inte längre behöva ändra ett beslut om löneutmätning om resultatet av ändringen skulle vara obetydligt.
Vidare ska en ansökan om utmätning eller annan verkställighet kunna ges in till Kronofogdemyndigheten digitalt. Nästa år höjs dessutom det belopp som barnfamiljer får behålla vid löneutmätning. Träder i kraft: 1 augusti

Sänkt avgift för prövning av betyg för vissa elever

Många i gymnasieskolan och högstadiet i grundskolan som haft distansundervisning under en längre tid på grund av coronapandemin har påverkats negativt och fått sämre betyg. Elever som slutfört sin utbildning kan därför på nytt ges möjlighet att visa sina kunskaper genom så kallad prövning, för att få högre betyg. Nu sänks  den avgift som huvudmannen för utbildningen kan ta ut från den som genomgår prövning från 500 kr till högst 150 kr. Gäller elever som slutfört sin gymnasieutbildning under 2020 och 2021. Träder i kraft: 17 juli 2021

Ändrade regler i utlänningslagen

Lagändringen innebär att uppehållstillstånd som beviljas för bland andra skyddsbehövande som huvudregel ska vara tidsbegränsade. Dessutom ska permanent uppehållstillstånd tidigast kunna beviljas efter minst tre år med tidsbegränsat uppehållstillstånd och endast om vissa särskilda krav är uppfyllda. Skyddskategorin övriga skyddsbehövande utmönstras. Det införs också ett skärpt försörjningskrav vid anhöriginvandring. Träder i kraft: 20 juli 2021

Fler aktuella lagändringar hittar ni här: https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2021/06/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-halvarsskiftet-2021/#adep1

 

Jenny Palmqvist

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Facket kräver handledning för alla kuratorer – ”Har ...

FACKLIGT I Region Västerbotten arbetar många av vår...
18 april, 2024

Så ska du agera om Kommunal går ut i strejk

STREJKVARSEL Kommunal har varslat om strejk. Medlemmar ...
16 april, 2024

Nya löner på gång – så maxar du ökningen

LÖN Anställda i kommuner och regioner får 3,3 ...
16 april, 2024

Mer pengar till Kriminalvården och Sis i vårbudgeten

VÅRBUDGET Kriminalvården får ett tillskott på 1,4 mi...
15 april, 2024


Läs även

Bemöter LVU-kampanjen på sociala medier

DESINFORMATION Nu finns Socialstyrelsen på Tiktok och Sna...
12 mars, 2024

Socialtjänsten: Oro för ökat tryck på unga tjejer i ...

SOCIALT ARBETE Ökat tryck på unga kvinnor som har erfaren...
6 mars, 2024

Förhandlar i eget namn – för medlemmarnas skull

FACKLIGT Lokalföreningen i Göteborgs stad har lämna...
29 februari, 2024

Sis i limbo – ”Klart att det väcker frågor”

SIS Sis ska göras om från grunden – hur påverk...
19 februari, 2024