7 oktober, 2015

Myndighet för jämställdhet efterfrågas

Jämställdhetsklyftan ökar mellan kvinnor och män, både vad gäller makt, inflytande, inkomst och hälsa. En ny jämställdhetsmyndighet och nya mål behövs för att få utvecklingen på rätt kurs, anser Jämställdhetsutredningen.

Utvecklingen har visserligen gått framåt på en del områden. Men det svenska samhället är långt ifrån jämställt, visar Jämställhetsutredningens betänkande som idag överlämnades till jämställdhetsminister Åsa Regnér. Utredningen har haft i uppdrag att följa upp och analysera utvecklingen i fråga om jämställdhet under de senaste tio åren, samt titta närmare på hur jämställdhetspolitiken har genomförts.

Män sitter fortfarande på de viktigaste posterna i samhället, arbetsmarknaden är i hög grad könsuppdelad. Kvinnor jobbar i större utsträckning deltid och tar större ansvar för det obetalda hemarbetet. Studieval är könsbundna både på gymnasie- och högskolenivå, och pojkar presterar sämre än flickor i skolan. Trots insatser från närmare 70 myndigheter och 2,1 miljarder kronor i budget har mäns våld mot kvinnor inte minskat.  Myndigheterna själva upplever att uppföljningen och återkopplingen från regeringens sida brister.  

– Utvecklingen går alldeles för långsamt. Vi kan se tendenser till en ökande jämställdhetsklyfta mellan kvinnor och män med olika inkomster och utbildningsbakgrund och mellan inrikes- och utrikesfödda kvinnor och män, säger utredare Cecilia Schelin Seidegård i ett pressmeddelande.

Uppföljning och stöd

För att skynda på arbetet rekommenderar utredningen att man inrättar en jämställdhetsmyndighet. Myndighetens uppgift skulle bland annat vara att följa upp insatser som görs inom ramen för det jämställdhetspolitiska arbetet och analysera utvecklingen. Den skulle också ha till uppgift att samordna olika jämställdhetsuppdrag och stödja kommuner, landsting och regioner i arbetet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten.

– Det är intressant att utredningen kommit fram till att en myndighet för jämställdhet bör inrättas. För att vi ska uppnå målen och rätt användning av resurser behövs mer styrning, struktur och kontinuitet i arbetet, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken – om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv – ska finnas kvar. Men man föreslår samtidigt några justeringar i delmålen.

Text: Ylva Mossing

Akademikern

Senaste nytt

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023


Läs även

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023