18 maj, 2020

Utbildning om rasism ska ge bättre handläggning

Stereotypa föreställningar kan leda till att vissa grupper får sämre stöd och att deras tillit till samhället minskar. Därför har Forum för levande historia lanserat en digital utbildning om rasism för offentliganställda.

m_chatty

Meriam Chatty är projektledare på Forum för levande historia.

Det finns grupper som uppfattar att de bemöts på ett annorlunda sätt och inte får likvärdig service av samhället. Det urholkar deras tillit och blir ett demokratiproblem för hela samhället, förklarar Meriam Chatty, projektledare för webbutbildningar på Forum för levande historia.

– Tilliten är viktig för demokratin. Det blir ett problem när grupper tappar förtroendet för myndigheterna. Och offentliganställda har en viktig roll i arbetet att motverka rasism.

Offentliganställda har ett särskilt uppdrag att främja mänskliga och demokratiska rättigheter. De har också, efter tidigare utbildningar, efterfrågat fler metoder och verktyg för att motverka rasism. Därför har Forum för levande historia skapat en fortbildning för likvärdigt bemötande och om rasism. Utbildningen riktar sig till exempelvis socialsekreterare, handläggare på försäkringskassan och arbetsförmedlingen och poliser. Bakgrunden är ett uppdrag från regeringen som handlar om utbildningsinsatser om rasism.

Rasism och diskriminering förekommer inte bara när det finns en uttalad intention, utan förekommer många gånger utan att avsändaren själv är medveten om det. Det kan bero på okunskap och det handlar om vad vi gör och hur vi bemöter varandra. Ungefär på samma sätt som män och kvinnor kan bli bemötta på olika sätt, utan att den som gör det alltid är medveten om det.

– Man gör inte saker för att man vill behandla folk olika. Vi har kommit ganska lång när det handlar om kön, där vet vi hur vi ska jobba med den frågan. På samma sätt bör man kunna arbeta på det här området, säger Meriam Chatty.

Stress och hög arbetsbelastning är något som också påverkar hur vi agerar när vi möter människor och därför är det viktigt att reflektera kring frågorna och ha med dem i det pågående utvecklingsarbetet.

Utbildningen tar tre till fyra timmar att gå igenom. Den börjar med en historisk tillbakablick på kolonialism, rasbiologi och registrering av människor. Den går vidare till rasism som förekommer i dag och går till sist in på vad ett likvärdigt bemötande är. Här finns också dramatiserade exempel som bygger på verkliga händelser. Tanken är att kursdeltagaren ska kunna reflektera över om man känner igen sig och vad som skulle kunna göras bättre nästa gång.

Kursen är helt digital, något som var planerat innan coronapandemin var ett faktum. Men det ställer särskilda krav. Inte minst då det handlar om ett ämne som kan kräva diskussioner och samtal.

– Det är annorlunda vid fysiska utbildningar, då kan man ha en diskussion och man ser gruppen och vad de kan behöva diskutera mer. Nu måste vi ha med oss det från början, säger Meriam Chatty.

Kursen, Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande, är gratis och öppen för alla. Den finns att hitta på myndighetens hemsida.

Läs mer: I ett uppmärksammat nummer av Akademikern (1, 2020) rapporterade vi om diskrimineringen av afrosvenskar på arbetsmarknaden.

Annika Clemens

Senaste nytt

Sökes: Kollegor

ARBETSMARKNAD Bristen på socionomer tvingar Norrtälje at...
2 februari, 2023

Konsulter rött skynke för den som vill locka medarbe...

LEDARE Det anses inte som bra reklam för ett soci...
31 januari, 2023

Här är kommunerna som betalar mest för konsulter i s...

GRANSKNING 186 kommuner har deltagit i Akademikerns u...
30 januari, 2023

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsul...
30 januari, 2023


Läs även

Saco varnar för stigande arbetslöshet bland akademiker

ARBETSMARKNAD Arbetsmarknaden för akademiker är fortsatt...
27 januari, 2023

Pausa för plugg med nya omställningsstödet

UTBILDNING Sedan det nya omställningsstudiestödet lan...
31 oktober, 2022

Mentorskap ska hjälpa nyanlända att komma i arbete

ARBETSMARKNAD Nema Problema arbetar för att stärka integ...
24 oktober, 2022

Bristande kunskap om diskriminering

LIKABEHANDLING Akademikerförbundet SSR lyfter diskriminer...
7 oktober, 2022