Titlar i nya kläder

Sedd av 1201

Akademikern. Tjänstemän förvandlas till tjänstepersoner. Vetenskapsmän har blivit forskare. Nu läggs gamla titlar på hyllan och nya kläs upp.

Senast ändrad 12:39, 17 Nov 2017
Foto: rasmus Meisler.

Fler och fler kommuner väljer att skrota ordet tjänsteman till förmån för tjänsteperson i kommunala handlingar. 

I Malmö var det följden av en Fi-motion, som röstades igenom i fullmäktige i juni 2016.

– Vi vill ha könsneutrala benämningar i alla dokument där titlar inte är lagreglerade. Jag upplever att det faktiskt har format språkbruket. Tidigare var det som om kroppen reagerade när någon sa ”tjänsteperson” för att det var ovant, nu är det tvärtom. Nu reagerar jag när någon säger ”tjänsteman” för att det är ovanligt.  Tjänsteperson har fått genomslag för oss på stadshuset, stadskontoret och ute i förvaltningen, säger Nils Karlsson (MP), kommunalråd med ansvar för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter i Malmö.

Sala och Uppsala är två kommuner som fattat liknande beslut i år och även Sveriges kommuner och landsting (SKL) använder sedan en tid tjänsteperson som synonym till tjänsteman. 

Att göra titlar könsneutrala är en pågående trend. Brottsförebyggande rådet använder numera benämnigen gärningsperson i stället för gärningsman. Sedan tidigare har till exempel riksdagsman ersatts av riksdagsledamot och vetenskapsman av forskare. 

På Språkrådet förklarar språkvårdaren Maria Bylin att en ideologi som under senare år drivit på språkutvecklingen är feminismen, där ett exempel på språklig framgång är pronomenet hen.

Uppfattningen om språket är också en generationsfråga. 

– Särskilt många yngre personer blir provocerade av ordet tjänsteman, medan många äldre tycker att ordet tjänsteman är självklart könsneutralt, säger Maria Bylin.

Språkutveckling tycks vara en ständigt pågående maktkamp. För dem som önskar förändra språket finns ofta en tro på ordens kraft, att vårt språk påverkar vår tankevärld. 

– Det är helt klart en ideologiskt laddad fråga, säger Maria Bylin.

Språkdebatten var högljudd efter att kommunerna beslöt att gå över till tjänsteperson. Inte heller i kommunerna var beslutet självklart. I Malmö röstades till exempel motionen igenom av ett oenigt fullmäktige.

Statsvetaren Katarina Barrling är en av dem som problematiserar användandet av ordet tjänsteperson. Hon tycker att tjänsteman är ett av svenskans vackraste ord och påpekar att ändelsen man syftar till ordet människa. Ska vi bara byta ur det? undrar hon i en radiokrönika i P1.

Debatten har också lyft blicken mot framtiden. Redan har Språkrådet fått frågor om nästa eventuella titelförändring. Om tjänsteman blir tjänsteperson, kommer vi att ersätta ombudsman med ombudsperson nu?

Om titeln tjänsteperson väckt irritation så är tanken på att byta ut ombudsman till ombudsperson än känsligare. Ombudsman är ett av svenskans stoltaste ord. Ordet har sitt ursprung i fornsvenskan och betyder representant. Flera språk, däribland engelskan, har lånat ordet av oss. 

På Akademikerförbundet SSR jobbar 27 ombudsmän på kansliet och 12 ombud i regionerna. Någon aktiv debatt om titeln ombudsman förekommer inte på förbundet. Felicia Malmqvist är student­ombudsman på förbundskansliet. 

– När jag började här tänkte jag just att det blev lite negativ klang på titeln, men jag vande mig snabbt. Ombudsman är en så pass väl etablerad titel. Att vara ombudsman är något som Sverige marknadsfört internationellt inom fackföreningsrörelsen, resonerar hon. 

Efter några månader på jobbet stör hon sig inte längre på titeln, men hon är medveten om att en del studenter inte gillar den. 

– I vissa fall finns starka åsikter kring detta. En av mina företrädare fick prata med någon som ansåg att ombudsman var en förlegad titel. Hon ville inte gå med i fackförbundet på grund av den.

Felicia Malmqvist tror på ett språkligt generationsskifte, men vilket ord som ska ersätta ombudsman är oklart. 

– Jag tror inte ombudsperson skulle passa, kommenterar hon.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och motverka diskriminering. Om ändelsen -man är störande ur jämlikhetssynpunkt borde ju DO ha något att säga om det.

Men på myndigheten är det här med ombudsman versus ombudsperson en ickefråga. DO har fått sitt namn i samband med att riksdagen stiftade lagen om diskrimineringsombudsmannen.

– Det här är ingen diskussion vi för. Det är klart att man ur ett jämställdhetspolitiskt perspektiv kan diskutera det, men vi tittar snarare på diskrimineringsfrågan. Om någon upplever sig vara missgynnad av en benämning som till exempel tjänsteman eller ombudsman är det fullt möjligt att göra en anmälan, säger Clas Lundstedt, pressansvarig på DO. 

Någon sådan anmälan har aldrig kommit in. 

Tills vidare tycks ombudsman vara en titel som kommer leva vidare. Och tjänstemännen jobbar nog vidare ett tag till de med. 

I Göteborgs universitets språkdatabank Korp förekommer tjänsteman 15 781 gånger, mot tjänsteperson som har registrerats 43 gånger i myndighetstexter, sociala medier och tidningar.  

Text: Matilda Nilsson, Akademikern

Artikeln ovan är med i vårt senaste magasin, nr 5/2017. 
Läs hela tidningen som PDF här.

up 288